ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία L’Oréal HELLAS A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής, επί της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39 Α, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων πελατών της για σκοπούς ελέγχου της πιστοληπτικής τους ικανότητας.

Με την παρούσα ενημέρωση, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προστασία της ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση για την Εταιρεία και να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε;

Διαμέσου των εταιριών διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως οι εταιρείες Τειρεσίας Α.Ε. (Υπηρεσία ΤΣΕΚ) και ICAP Group, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχουν πληροφόρηση ως προς την φερεγγυότητα των υποψήφιων πελατών μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στα πλαίσια αυτά είναι το όνομα/επωνυμία σας και το ΑΦΜ σας, ενώ από τις ανωτέρω εταιρείες συλλέγουμε τα κάτωθι στοιχεία, όπως επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο:

(α) ακάλυπτες επιταγές,

(β) απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή,

(γ) αιτήσεις πτωχεύσεως – αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας του οφειλέτη,

(δ) αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/εξυγίανσης (ά. 99 Πτωχευτικού Κώδικα),

(ε) κηρυχθείσες πτωχεύσεις,

(στ) διαταγές πληρωμής και διαταγές απόδοσης μισθίου,

(ζ) πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων,

(η) υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες,

(θ) κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923,

(ι) αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται υπό την μορφή έκθεσης (report) στο στάδιο πριν από την έναρξη της συνεργασίας μας.

2. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα ως άνω προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία;

Ο σκοπός της συλλογής των ανωτέρω δεδομένων είναι η αξιολόγηση της συναλλακτικής σας πίστης και του αντίστοιχου πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει η Εταιρεία στο πλαίσιο της έναρξης της συναλλακτικής μας συνεργασίας, προκειμένου να καθορίσει τους όρους συνεργασίας μας.

Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης και η ικανοποίηση υπέρτερου έννομου συμφέροντος της Εταιρείας. Το συγκεκριμένο έννομο συμφέρον συνίσταται στην άσκηση του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας της Εταιρείας, με βάση πληροφορίες που εξασφαλίζουν την εμπορική πίστη, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών.

3. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα τα τηρούμε;

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο, για τους ως άνω σκοπούς, μέτρο. Κατά το προσυμβατικό στάδιο, δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας.

4. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Εταιρεία.

Η νομοθεσία σας παρέχει ακόμα το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η Εταιρεία παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό : 210 61 88 857 ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση [email protected] ή αποστέλλοντας επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση :

Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

L’Oréal Hellas A.E

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 39Α

142 34 Νέα Ιωνία

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιασδήποτε διευκρίνιση.

L’ Oréal Hellas A.E.